Home > Begrippenlijst 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Begrippenlijst

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

A

Arbeidsinpectie
De Arbeidsinspectie is een onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bevordert de naleving van de wetgeving op het gebied van de veiligheid en gezondheid op het werk en bestrijdt illegale tewerkstelling. De Arbeidsinspectie geeft prioriteit aan het aanpakken van ernstige risico’s en eventuele misstanden. Het toezicht houden gebeurt onder meer door het houden van inspecties. Bij overtredingen kan de Arbeidsinspectie boetes opleggen. De Arbeidsinspectie is ook belast met het toezicht houden op en handhaven van de Wet arbeid vreemdelingen. Hierdoor kunnen werkgevers die een vreemdeling arbeid laat verrichten, zonder in het bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning, een boete kunnen krijgen.

Asielzoeker

Een asielzoeker is iemand die in eigen land vervolgd kan worden. Hij of zij roept dan de bescherming van een ander land in en vraagt daarmee asiel aan. Het land waar asiel wordt gevraagd moet nagaan of de asielzoeker valt onder het Vluchtelingenverdrag. Dit gebeurt in de asielprocedure. Als de asielzoeker erkend wordt als vluchteling, staat het vast dat hij of zij vluchteling is.

B

Bureau Medische Advisering (BMA)
Dit is het Bureau Medische Advisering van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hier wordt advies ingewonnen om te beoordelen of een medische behandeling noodzakelijk is en of Nederland het meest aangewezen land is voor de medische behandeling.

C

CAK
Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning (onverzekerbare vreemdelingen) kunnen geen zorgverzekering afsluiten. Toch kan medische hulp soms nodig zijn en moet deze worden verleend. Deze vreemdelingen moeten dan zelf de kosten betalen. Is dit niet mogelijk, dan kan de zorgaanbieder onder voorwaarden aanspraak maken op een vergoeding van oninbare kosten bij het CAK.

CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst)
CAO staat voor ‘collectieve arbeidsovereenkomst’. In een CAO staan afspraken over de arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers bij een bepaalde werkgever of in een bepaalde bedrijfstak. Die afspraken worden tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties gemaakt.

COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers)
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers in heel Nederland. Het COA voert deze taak uit tijdens de asielprocedure, in opdracht van het Ministerie van Justitie. Als de asielzoeker een verblijfsvergunning Asiel krijgt, bemiddelt het COA met gemeenten om de vreemdeling aan eigen huisvesting te helpen.

D

Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)
DT&V is een uitvoeringsorgaan van de overheid en is verantwoordelijk voor het voorbereiden, bevorderen en organiseren van het daadwerkelijk vertrek uit Nederland van: illegale vreemdelingen die zijn staande gehouden in het kader van het vreemdelingentoezicht door vreemdelingenpolitie of Koninklijke Marechaussee, uitgeprocedeerde asielzoekers die het land moeten verlaten.

E

Eergerelateerd geweld
Dit is elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld dat wordt gepleegd in reactie op een (dreiging van) schending van de eer van een man of vrouw en daarmee van zijn of haar familie, waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken. Vaak worden vrouwen en meisjes slachtoffer van eergerelateerd geweld.

F

G

Gelegaliseerd
Gelegaliseerd houdt in dat officieel is bevestigd dat een bepaald document echt en geldig is voor de wet. Meestal moet het document eerst naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het herkomstland. Daarna  naar de Nederlandse Ambassade in het herkomstland. Dit kan geregeld worden door een vriend of familielid. Als de taal van het document niet Nederlands, Engels, Frans of Duits is, moet deze door een officiële vertaler in 1 van deze talen vertaald worden.

GBA
De gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. De overheid heeft deze gegevens nodig om bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs te maken. Ook gebruikt de overheid de gegevens uit de GBA om te weten wie er mogen stemmen bij verkiezingen en bij het verstrekken van uitkeringen.

H

Het CAK
Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning (onverzekerbare vreemdelingen) kunnen geen zorgverzekering afsluiten. Toch kan medische hulp soms nodig zijn en moet deze worden verleend. Deze vreemdelingen moeten dan zelf de kosten betalen. Is dit niet mogelijk, dan kan de zorgaanbieder onder voorwaarden aanspraak maken op een vergoeding van oninbare kosten bij het CAK.

Huiselijk geweld
Geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het kan gaan om lichamelijk, psychisch of seksueel geweld, verwaarlozing, etc. Er is bijvoorbeeld sprake van huiselijk geweld wanneer je wordt geslagen, uitgescholden, tegen je zin seks moet hebben of je geld moet afgeven. Als je partner, je vriend(in) of je ex, één van je kinderen, een ander familielid of een (huis)vriend zoiets bij jou doet, dan ben je slachtoffer van huiselijk geweld.

 
I
 

Illegaal

Illegale immigratie duidt op menselijke immigratie over de staatsgrenzen van landen op een dergelijke wijze dat het de immigratiewetten van die landen schendt. Mensen die zich hieraan schuldig maken worden illegale immigranten of illegalen genoemd. Illegale immigratie gebeurt vaak naar landen waar zaken als arbeidsplaatsen, onderkomens en sociaal-etnische netwerken voorhanden zijn. De term illegale immigrant heeft een zeer negatieve connotatie. Wie denkt aan het woord 'illegaal' denkt al snel aan iemand die crimineel is of zich met criminele zaken bezig houdt. Op deze website zal daarom de term `illegaal` niet worden gerbuikt in plaats hiervan gebruiken we de term vrouwen zonder verblijfsvergunning.


Identiteitsbewijs
Een identiteitsbewijs is een geldig Nederlands of Europees paspoort, een geldig Nederlands of Europees rijbewijs, een buitenlands paspoort met verblijfsvergunning, een W-document voor vreemdelingen in procedure.

IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst)
De IND is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen, die in Nederland willen werken en wonen. De IND is een onderdeel van het Ministerie van Justitie en treedt op namens de minister en de staatssecretaris van Justitie.

Inburgeren
Mensen die in Nederland komen wonen, moeten inburgeren. Om mee te kunnen doen in Nederland moeten ze de taal spreken. En weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Dat heet inburgeren.

J

K

L

Laissez-Passer
Laissez-passer betekent laat passeren toe. Het is een tijdelijk reisdocument afgegeven door een vertegenwoordiging van een land (ambassade of consulaat) om bv. na verlies, diefstal of verdwijning van het paspoort of identiteitskaart. In de regel is het laissez-passer bedoeld om de houder in de gelegenheid te stellen terug te reizen naar het land van herkomst.

Legaliseren
Legalisatie houdt in dat officieel wordt bevestigd dat een bepaald document echt en geldig is voor de wet. Meestal moet het document eerst naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het herkomstland. Daarna  naar de Nederlandse Ambassade in het herkomstland. Dit kan geregeld worden door een vriend of familielid. Als de taal van het document niet Nederlands, Engels, Frans of Duits is, moet deze door een officiële vertaler in 1 van deze talen vertaald worden.

Leges
Dit zijn de kosten voor de behandeling van de aanvraag voor een verblijfsvergunning. De legeskosten zijn afhankelijk van het soort verblijfsvergunning dat de vreemdeling aanvraagt.

M

Mensenhandel
Mensenhandel is uitbuiting onder dwang. De uitbuiting kan uit vele soorten werk bestaan. Bekend is natuurlijk de prostitutie, maar uitbuiting kan ook bij werk in een restaurant, werk in de huishouding, werk in criminele bendes. De dwang kan ook vele vormen aannemen: het kan gaan om fysieke dwang, maar ook om misleiding, isolatie, afpakken van documenten. Mensenhandel is kortom: alle werk waar een vrouw niet zelf voor kiest en waar zij niet vrijwillig uit kan stappen.

MVV
MVV staat voor 'Machtiging tot Voorlopig Verblijf'. Een MVV is een visum voor vestiging in Nederland. Voordat in Nederland een verblijfsvergunning kan worden aangevraagd, moet de aanvrager meestal eerst in het bezit zijn van een MVV. De MVV wordt aangevraagd bij de Nederlandse ambassades of consulaten in het land van herkomst. Met een MVV heeft de aanvrager toestemming om naar Nederland te komen en een verblijfsvergunning aan te vragen.

N

O

P

Q

R

S

T

Tewerkstellingsvergunning (TWV)
In het algemeen heeft een werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig als hij een werknemer uit het buitenland laat overkomen. De werkgever vraagt een TWV aan bij het UWV WERKbedrijf. De werknemer kan dit niet zelf doen. Een tewerkstellingsvergunning is maximaal drie jaar geldig. Meer informatie over de TWV vindt u op www.werk.nl

U

V

Vluchteling
Een vluchteling is een asielzoeker als van hem is vastgesteld dat hij ‘gegronde redenen’ heeft om in zijn land van herkomst te vrezen voor vervolging vanwege: ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging en/of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Een vluchteling voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning asiel.

Vreemdeling
Een vreemdeling is iemand die in Nederland verblijft en niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Een vreemdeling kan legaal of illegaal in Nederland verblijven. Legaal betekent met toestemming van de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld om een procedure die de vreemdeling voert, hier af te wachten.

Vreemdelingenpolitie
De Vreemdelingenpolitie, onderdeel van de Nederlandse politie is te vinden in bijna iedere Nederlandse gemeente. De Vreemdelingenpolitie houdt toezicht op vreemdelingen in Nederland.

W

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Deze wet  regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen.

X

Y

Z

    © Stichting LOS