Home > Legaal worden > Verblijfsvergunning Regulier > Verblijfsvergunning Familie > Verblijf bij kind 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Verblijf bij kind

Deze verblijfsvergunning kan aangevraagd worden door vrouwen die bij hun kind in Nederland willen wonen. Het kind zelf moet wel de Nederlandse nationaliteit hebben of een eigen verblijfsvergunning. De aanvraag verblijf bij kind kan formeel alleen ingediend worden als er geen relatie meer bestaat met de andere ouder van het kind, omdat anders de aanvraag voor verblijf bij partner ingediend moet worden.

Hoe kan deze verblijfsvergunning aangevraagd worden?
Voor het verblijf bij kind wordt een beroep gedaan op artikel 8 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) en op artikel 3 en 10 van het IVRK (Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind). Artikel 8EVRM garandeert recht op gezinsleven en privéleven. Artikel 3 IVRK vereist dat het belang van het kind voorop staat. Artikel 10 IVRK vereist dat aanvragen om gezinsleven waar een kind bij betrokken is met welwillendheid, menselijkheid en spoed behandeld worden.

De aanvraag moet officieel in het buitenland met behulp van een MVV ingediend worden. Maar een aanvraag met een beroep op artikel 8 EVRM die in Nederland wordt ingediend, moet wel inhoudelijk behandeld worden. Daarbij moeten de belangen van moeder en kind afgewogen worden tegen het belang van de Nederlandse staat. Vraag hulp van een advocaat als u een verblijfsvergunning voor verblijf bij kind wilt indienen. In de lijst bij meer info vindt u advocaten die hierin gespecialiseerd zijn.

Voorwaarden om een MVV te krijgen?
 • Basisexamen inburgering halen: iedereen tussen de 18 en 65 jaar moet eerst een examen doen in het land van herkomst. Dit examen is bedoeld om bewijzen dat mensen de Nederlandse taal voldoende spreken en begrijpen. En dat ze weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Sommige mensen hoeven géén examen te doen. Kijk hier wie geen examen inburgering hoeven te doen.
 • De vereiste documenten (zie lijst hieronder) hebben die nodig zijn om een MVV aan te vragen voor verblijf bij kind.

Mogelijkheden van een aanvraag zonder MVV?
Als de Nederlandse ouder niet in staat is om een MVV in het herkomstland aan te vragen, is het mogelijk in Nederland een aanvraag voor een verblijfsvergunning te doen met een beroep op de hardheidsclausule en artikel 8 EVRM. Bij zo'n aanvraag spelen de volgende factoren een rol:
 • Eerder rechtmatig verblijf van de 'illegale' moeder, in het bijzonder legaal verblijf sinds de geboorte van het kind
 • Het bestaan van een omgangsregeling en de dagelijkse verzorging van het kind. Hierbij is ook van belang de hechtheid van de band met het kind, de leeftijd van het kind, en de mogelijkheden om het contact met het kind te houden bij vertrek naar het land van herkomst.
 • De mogelijkheid het gezinsleven samen met het kind in het herkomstland voort te zetten, met name afhankelijk van de toestemming die de andere ouder daarvoor zal geven.
 • De banden van het kind met Nederland. Daarbij is van belang de nationaliteit van het kind. Bovendien de aanwezigheid van eventuele andere familieleden in Nederland (grootouders). Daarnaast ook de eigen contacten via bijvoorbeeld de school van het kind.
 • Veiligheid in het herkomstland, gezondheidszorg in het herkomstland, en mogelijk de duur van het verblijf in het herkomstland (bijvoorbeeld in geval van dienstplicht).
 • Natuurlijk tellen contra-indicaties zoals een eventueel strafblad negatief.

BIJZONDERE SITUATIE: verblijf bij Nederlands kind
Op 8 maart 2011 besloot het Europese Hof van Justitie in Luxemburg (C-34/09) in de zaak- Ruiz-Zambrano dat een Belgisch kind het recht heeft om zijn recht als EU-burger uit te oefenen. Om dat mogelijk te maken moet de verzorgende ouder ook bij haar kind kunnen verblijven en inkomsten kunnen verwerven. Op grond van deze overwegingen kregen de 'illegale' ouders recht op verblijf in België.
 
In een latere uitspraak, de zaak Dereci (C 256/11, 5.11.11) maakte het Europees Hof duidelijk dat de zorg van één ouder voldoende is om het kind gebruik te laten maken van zijn recht als EU-burger. De Nederlandse Raad van State (201106038/1/V1, 15.3.12) heeft daarna in dezelfde lijn besloten. Dat betekent dat een 'illegale' moeder van een Nederlands kind alleen een verblijfsvergunning krijgt als de vader buiten beeld is of niet in staat is voor het kind te zorgen - ook niet met hulp.


Welke documenten zijn nodig voor verblijf bij kind?
 • Een kopie van de pagina’s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van het minderjarige kind. Kopieer ook de pagina’s met reisstempels. Heeft het kind niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina’s met identiteitsgegevens van het paspoort waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina’s met reisstempels en de verblijfsvergunning.
 • Bewijsstukken waaruit de familierechtelijke relatie tussen en het minderjarige kind en de vrouw blijkt, bijvoorbeeld een kopie van een geboorteakte
 • Bewijsstukken waaruit blijkt op welke wijze de vrouw invulling geeft aan het gezinsleven met het minderjarige kind, bijvoorbeeld bewijzen van bezoek of overboeking van geld.

MEER INFO
-Lijst advocaten
-Verblijf bij partner

HANDIGE LINKS

    © Stichting LOS